Algemene voorwaarden nieuwe onderdelen 2017-01-17T15:15:45+00:00

ENRA Verzekeringen

Bij een goede tweewieler hoort natuurlijk een goede verzekering. Omdat wij nauw samenwerken met ENRA Verzekeringen, kunnen wij u een goede en scherp geprijsde verzekering aanbieden, ongeacht of dit een WA-verzekering betreft of een uitgebreide WA Plus Casco met extra dekking voor diefstal. Klik op het ENRA-logo hieronder om geheel vrijblijvend de premie te berekenen. Enra verzekert overigens meer dan alleen maar tweewielers.

 

Algemene voorwaarden nieuwe onderdelen

Zie ook Algemene voorwaarden gebruikte onderdelen.

1.Toepasselijkheid
Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en op alle met ons gesloten overeenkomsten.
De Internet site BMService richt zich uitsluitend op de Europese markt.

2.Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling.
De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een automatische E-mail.
Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

3.Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de besteldatum.
Indien wij uw betaling niet binnen 7 dagen hebben ontvangen gaat de bestelling automatisch terug in de webwinkel.
U kunt dan het artikel opnieuw bestellen.
Indien wederom geen betaling binnen de 7 dagen gaat u IP-adres op slot voor verdere bestellingen.

4.Meerderjarig of toestemming
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd.

5.Levertijd
Afhankelijk van de beschikbaarheid zal BMService haar uiterste best doen om de bestelde artikelen binnen 7 werkdagen (na betaling) de bestelling te leveren, maar kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor latere levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer.
De bestelde artikelen worden verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd. Zodra de te leveren producten aan Post.nl, is afgeleverd gaat het risico over op de koper.
Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over  op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

Indien de levertijd van meer dan 30 dagen, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet leverbaar is, zal BMService de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Indien om welke rede dan ook het bestelde product niet meer wenst of de verzendkosten niet (nogmaals) wil voldoen zal er 25% op het artikel worden ingehouden en het resterende bedrag worden overgemaakt.

Als de artikelen niet meer in voorraad is of beschadigt, zal BMService de u melden en het gestorte bedrag crediteren.

Een creditering zal zo snel mogelijk worden gemaakt en in ieder geval binnen 7 dagen na het op de hoogte stellen van de niet meer leverbaar per bank worden overgemaakt.
De klant zorgt er voor dat zijn/haar bankrekeninggegevens bij BMService bekend zijn.

6.Remboers
nvt

7.Verzending
De keuze van de wijze van verzending/ ophalen is aan de koper zoals op de in te voeren is.

8.Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.
Alle geschillen via een rechter is alleen in plaats de woonplaats BMService aanvaardbaar.
Mogelijke onduidelijkheden van de consument komt meestal door slechte inlees van inhoud, hierop zal BMService de regels nadien per mail weerleggen aan klager. Net als de buitengerechtelijke incassokosten.

9. Overmacht
Indien BMService door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestaand.
Indien de overmacht toestaand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
Onder overmacht van BMService wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestaand op de hoogte stellen.

10. Garantie C.Q. Omruilgarantie
BMService tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij dan zelf bepaald.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van BMService liggen, komt de mogelijke garantie te vervallen. Daarnaast is de bijlage bij het artikel van ook van kracht.
De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige c.q. Ondeskundig wijze zijn behandeld of onderhouden. Het artikel moet in een ongeopende verpakking c.q. onbeschadigd weer aangeboden worden en voorwaarde in acht genomen te zijn (.5).
De wet op kopen op afstand van 7 dagen is verlegd naar 30 dagen en dan alleen geldig bij terugbrengen op ons adres aan de balie. Wij accepteren geen terugzending van het product en zal dan ook worden geweigerd en terug afzender gaan. Mits schriftelijk anders overeengekomen ook dan is 5 van kracht.
BMService is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

11. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor BMService in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal BMService niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van BMService.
De klant vrijwaart BMService te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van BMService blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief verzendkosten) van de betreffende levering dan wel het bedrag dat BMService de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door BMService ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van BMService